Her finder du vores

vedtægter for kollegiet

Vedtægter for den selvejende institution og  kollegierådet

Den selvejende Institution OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM

vedtægter

Formål

Formålet med institutionen er på ejendommen matr. nr. 741 hi Marselisborg under Århus Købstads bygrunde, beliggende Dalgas Avenue 10, at drive kollegium til bolig fortrinsvis for den handelsstuderende ungdom.

Stiftelse og grundkapital

Institutionen er stiftet i 1960 af Otto Mønsteds Fond, København. Grundkapitalen udgør kr. 300.000, som er anbragt i bygningerne på matr. nr. 741 hi Marselisborg under Århus Købstads bygrunde, beliggende Dalgas Avenue 10, Århus.

Optagelsesbetingelser

Bestyrelsen udpeger kollegianerne. Der kan foretages indstilling fra Handelshøjskolen i Århus, Århus Købmandsskole eller fra anden læreanstalt i Århus.

Optagelse på kollegiet kan ske umiddelbart efter at indskrivning ved en læreanstalt har fundet sted. Bestyrelsen fastsætter iøvrigt de nærmere regler for optagelsen og for de betingelser, der under studiet skal opfyldes, for at kollegiepladsen kan bevares og for varigheden af tildelte kollegiepladser.

Efter den afsluttende eksamen kan kollegianeren ikke forblive boende, med mindre han/hun af bestyrelsen får bevilget fortsættelse i anledning at et videregående studium.

Ved optagelsen af kollegianerne skal egnethed til studierne i forbindelse med økonomiske forhold tages i betragtning.

Kollegiepladserne tildeles ved et optagelsesbrev, der indeholder vilkår og ordensregler. En genpart af optagelsesbrevet skal tilbageleveres med kollegianerens underskrift.

Såfremt en kollegianer misligholder sine forpligtelser i væsentlig grad, kan han/hun bortvises med et sådant varsel, som bestyrelsen bestemmer.

Bestyrelsen kan tage bestemmelse om, at kollegiepladser ikke tildeles i juli og august måned, såfremt bestyrelsen i denne periode ønsker at disponere over værelserne til andet brug.

Økonomi

indbetalinger med en sådan margin, at et for driften hensigtsmæssigt resultat kan opnås. Nævnte indbetalinger beregnes om muligt for et år ad gangen.

Af sine årlige indtægter skal institutionen afholde løbende driftsudgifter, betale afdragene på prioriteter i ejendommen og foretage passende henlæggelser til hovedistandsættelser og forbedringer af kollegiet og dettes udstyr, samt til imødegåelse af indtægtstab og lignende.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen for Århus Handels- og Industriforening, Den Jydske Handelsstands Centralforening og Centralorganisationen af Købmandsforeninger i Jylland udpeger hver et medlem.

Bestyrelsen for Århus Købmandsskole i forening med bestyrelsen for Handelshøjskolen i Århus udpeger et medlem.

Kollegierådet ved Otto Mønsteds Kollegium udpeger to medlemmer.

Desuden kan bestyrelsen på anden måde med simpel stemmeflerhed supplere sig op til syv medlemmer.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.

Den 21. januar 2019 består bestyrelsen af følgende medlemmer:

 • Søren Schjødt, formand
 • Jens Gert Eibye Sørensen, næstformand
 • Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesmedlem
 • Karina Boldsen, bestyrelsesmedlem
 • Kollegierådsformand
 • Kollegierådets kasserere

Kollegiets ledelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionens anliggender, leder kollegiet og disponerer over dets midler efter de i disse vedtægter fastsatte regler.

Institutionen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen antager en direktør, der leder den daglige drift.

Forretningsorden

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller – i hans forfald – af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, eller når et bestyrelsesmedlem begærer det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst to medlemmer af bestyrelsen er tilstede.

Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller – i hans forfald – næstformandens stemme udslaget.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i forhandling eller afstemning om en sag, i hvlken han selv, hans ægtefælle, et af hans børn, nogen af hans forældre eller søskende eller nogen af disses eller børnenes ægtefæller har en særinteresse.

En kort beretning fra bestyrelsesmøder indføres i en forhandlingsprotokol, som underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Revision

Institutionens regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Revisionen har adgang til at efterse alt regnskabsmateriale og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som findes af betydning for udførelsen af hvervet som revisor.

Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på først kommende bestyrelsmøde og de tilstedværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indholdet af indførelsen.

Årsregnskab

Institutionens regnskabsår er fra 1. august til 31. juli. Det påhviler institutionen at lade udarbejde årlige regnskaber, der på grundlag af de i institutionens regnskabsmateriale foretagne posteringer viser indtægter og udgifter ved driften i årets løb samt institutionens aktiver og passiver ved årets udgang.

Det reviderede regnskab skal forelægges bestyrelsen senest fire måneder efter rengskabsårets afslutning.

Likvidition

Ved likvidation af institutionen anvendes de fremkomne midler i første række til betaling af gæld. Såfremt der derefter er noget tilbage, tilfalder det Handelsungdommens Uddannelsesfond i Århus til anvendelse inden for dennes formål.

Likvidationen foretages af tre likvidatorer, hvoraf borgmesteren i Århus vælger en, Århus Handels- og Industriforening, Den jydske Handelsstands Centralforening og Centralorganisationens af Købmandsforeninger i Jylland i fællesskab en og institutionen en.

Tilsyn

Institutionen er som erhvervsdrivende fond under tilsyn af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ændringer i og tilføjelser til disse vedtægter kan ske efter beslutning af kollegiets bestyrelse, idet der dog kræves tiltrædelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og fra bestyrelsen for Otto Mønsteds Fond.

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 7. maj 1990

Mogens Gantriis, Jørn Nielsen, Erik Manggaard, Jørn Ankær Thomsen, Asger Andreasen, Malene Salskov (formand)

Kollegierådet

vedtægter

Formål

Kollegierådets formål er at varetage kollegianernes interesse over for kollegiet, herunder bestyrelse, administrator og vagtmester, samt at medvirke til en stadig forbedring af miljøet på kollegiet.

Arbejdsopgaver

Formålsparagraffen opfyldes ved at kollegierådet

 • repræsenterer kollegianerne i de styrende organer
 • medvirker i klagesager jf. selvstyrelsesreglerne
 • er ansvarlig for opholdsstuens udnyttelse over for bestyrelsen
 • afholder kollegierådsmøder og plenummøder
 • i øvrigt medvirker til opretholdelse/forbedringer af kollegiets faciliteter

Valg

Der afholdes valg hvert år i sidste halvdel af marts. Det nyvalgte kollegieråd tiltræder pr. 1. april s.å.

Sammensætning og organisation

Kollegierådet består af seks gangformænd. Det overlades til de enkelte gange selv at fastsætte valgproceduren.

Kollegierådet konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Formanden skal:

 • varetage kollegierådets daglige drift, herunder forbindelse til administrator og vagtmester
 • repræsentere kollegianerne i bestyrelsen
 • udarbejde dagsorden til kollegieråds- og plenummøderne
 • fungere som ordstyrer ved ovennævnte møder. Denne funktion kan dog efter ønske, såfremt flertal herom opnås i kollegierådet, overdrages til et andet af kollegierådets medlemmer eller ved plenummøderne til en af kollegiets øvrige beboere.
 • forestå kommunikationen ud af huset

Kassereren skal:

 • varetage kollegierådets pengesager, herunder udarbejde et årligt regnskab
 • udarbejde og omdele referat af møder

Repræsentation i kollegiets hovedbestyrelse

Kollegianerne er repræsenteret i bestyrelsen ved formanden samt yderligere en kollegianer udpeget af kollegierådet. Sidstnævnte vælges ved almindelig stemmeflerhed.

Mødeform (kollegierådsmøder)

Der indkaldes til kollegierådsmøder ved angiven dagsorden med mindst tre dages varsel. Møderne er åbne for enhver kollegianer, med undtagelse af de sager hvor enkeltpersoners forhold behandles.

På møderne har alle fremmødte tale-, men ikke stemmeret. Stemmeret har kun kollegierådsmedlemmerne.

Beslutninger foretages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Mødeform (plenummøder)

Alle sager, der ikke vedrører enkeltpersoner, kan indbringes på plenummøder, hvor alle kollegianerne har såvel  tale- som stemmeret. Indkaldelse foretages af kollegierådsformanden efter flertalsafgørelse i kollegierådet, eller ved at forelægge tredive kollegianeres underskrift med krav om indkaldelse for kollegierådsformanden.

Økonomi

Kassereren er ansvarlig for kollegierådets kasse, og for at de til enhver tid stående pengemidler er forsvarligt anbragt.

Kollegierådets primære indtægter og udgifter har relation til driften af opholdsstuen og ved afholdelse af fester.

Revision

I forbindelse med valg af nyt kollegieråd vælger det afgående og det nye kollegieråd hver en revisor blandt kollegianerne.

Revisorernes opgave består i at revidere kollegierådets regnskaber, herunder at gøre anmærkninger, hvis de under revisionen får kendskab til forhold, som kan give anledning til at rejse spørgsmål om hensigtsmæssigheden af de økonomiske dispositioner.

Ændring af kollegierådets sammensætning udenfor almindelig valg

En gangformand udtræder af kollegierådet, såfremt mere end halvdelen (excl. gangformanden) af gangens beboere går skriftligt ind herfor.

Hvis halvdelen af alle kollegianerne (excl. gangformanden)  skriftlig kræver hele kollegierådets afgang afholdes nyt kollegierådsvalg senest fjorten dage efter anmodningens fremsættelse.

Opløsning

Beslutning om opløsning af kollegierådet kan træffes på to på hinanden følgende plenummøder med 4/5 flertal.

Flertallet på 4/5 skal udgøre mindst halvdelen af alle kollegianerne.

Ved opløsning af kollegierådet indsættes evt. pengemidler på en bankkonto til brug for et evt. senere kommende kollegieråd.

Ændring af vedtægterne

Ændring af ovenstående vedtægter kan foretages efter beslutning på plenummøde med 2/3 flertal, såfremt dette flertal udgør mindst en tredjedel af alle beboerne.

Vedtægtsændringer forudsætter hovedbestyrelsens endelige accept.

tradition siden 1961

Kollegieværelse i Aarhus

Bo på kollegie
Hygge og fællesskab

Find os

Dalgas Avenue 10
8000 Aarhus C

Ring til os

86 13 17 33

 Kontortid mandag og torsdag
fra 14:00 til 15:00.

Følg os på Instagram

Skriv til os

Vi er her ikke lige pt. men vi besvarer din besked så snart vi kan. Ha en dejlig dag. Venlig hilsen Otto Mønsted Kolliget

Not readable? Change text. captcha txt